صفحه نخست - شیکر الک - الک استیل - تعمیر الک - جدول مش - تماس با ما

جدول مش-اینچ-میکرون-میلیمتر

جدول تبدیل مقیاس های سنجش روزنه های الک
 
MESH TO MICRON CONVERSION CHART
 
مش
U.S. MESH
اینچ
INCHES

میکرون

MICRONS

میلیمتر
MILLIMETERS
3
0.2650
6730
6.730
4
0.1870
4760
4.760
5
0.1570
4000
4.000
6
0.1320
3360
3.360
7
0.1110
2830
2.830
8
0.0937
2380
2.380
10
0.0787
2000
2.000
12
0.0661
1680
1.680
14
0.0555
1410
1.410
16
0.0469
1190
1.190
18
0.0394
1000
1.000
20
0.0331
841
0.841
25
0.0280
707
0.707
30
0.0232
595
0.595
35
0.0197
500
0.500
40
0.0165
400
0.400
45
0.0138
354
0.354
50
0.0117
297
0.297
60
0.0098
250
0.250
70
0.0083
210
0.210
80
0.0070
177
0.177
100
0.0059
149
0.149
120
0.0049
125
0.125
140
0.0041
105
0.105
170
0.0035
88
0.088
200
0.0029
74
0.074
230
0.0024
63
0.063
270
0.0021
53
0.053
325
0.0017
44
0.044
400
0.0015
37
0.037
Mesh Sizes and Microns
در پایان خاطر نشان می کنم مش 500 برابر با 25 میکرون، مش 1200 برابر با 12 میکرون مساوی با 0.0005 اینچ،مش 2400 برابر با 6 میکرون مساوی با 0.0002 اینچ و مش 4800 برابر با 2 میکرون مساوی با 0.0001 اینچ می باشد.
 
چشمه 3.1.2 اینچ برابر با 5.60 میلیمتر
چشمه 5.16 اینچ برابر با 8 میلیمتر
چشمه 3.8 اینچ برابر با 9.51 میلیمتر
چشمه 7.16 اینچ برابر با 11.20 میلیمتر
چشمه 1.2 اینچ برابر با 12.70 میلیمتر
چشمه 5.8 اینچ برابر با 16 میلیمتر
چشمه 3.4 اینچ برابر با 19 میلیمتر
چشمه 1 اینچ برابر با 25.4 میلیمتر
چشمه 1.1.4 اینچ برابر با 31.5 میلیمتر
چشمه 1.1.2 اینچ برابر با 38.1 میلیمتر
چشمه 1.3.4 اینچ برابر با 44.5 میلیمتر
چشمه 2 اینچ برابر با 50.8 میلیمتر
چشمه 2.1.2 اینچ برابر با 63.5 میلیمتر
چشمه 3 اینچ برابر با 76.2 میلیمتر
چشمه 3.1.2 اینچ برابر با 89 میلیمتر
چشمه 4 اینچ برابر با 101.6 میلیمتر
نوشته شده توسط مهندس کمالی در |  لینک ثابت   •